TAIM

Taimebioloogia infrastruktuur

​​​​​​

Nutikas täppispõllumajandus

Jätkusuutlik tootmine

Puhtam keskkond

 

Missioon

Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM) on arendatav taristuvõrk, mis hõlbustab teaduspõhiste nutikate praktikate rakendamist taimede efektiivseks kasutamiseks, taimede rakendusvaldkondade laiendamist ja täppispõllumajanduse arendamist Eestis. Teadustaristusse kuuluvad energiasäästlikud kasvuruumid ja -hooned, katsepõllud ja neid teenindavad seadmed ning sensorsüsteemid, millega saab jälgida taimi nende kasvukeskkonnas.

Loodava teadustaristu peamiseks visiooniks on Eesti taimebioloogia alusteaduse ja rakendusteaduse vahelise sünergia loomine.

Partneritevahelises koostöös tekib ja täiustub fenotüpiseerimisplatvormide taristu, mis on vajalik tulevikku suunatud nutikate taimekasvatusplatvormide väljaarendamiseks.

Taimede geenijärjestuste korreleerimine oluliste tunnuste ehk taimede fenotüüpidega aitab saada teavet sordiaretuseks ja keskkonnasõbralikumaks põllumajanduseks.

 

Partnerid

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolis on loodud unikaalne platvorm, mis võimaldab jälgida taimede gaasivahetust, veekasutuse ning fotosünteesi efektiivsust ja stressivastuseid erinevates keskkonnatingimustes nii mudeltaimedel kui põllumajanduslikel liikidel. Mudeltaimede analüüsis on TÜ taimede gaasivahetuse mõõtmise platvorm globaalne liider  hästi toimiva siseriikliku ja rahvusvahelise koostöövõrgustikuga.

Liikumaks üksikute taimede fenotüpiseerimiselt laboris põllumajanduslike koosluste karakteriseerimiseni, konstrueerime portatiivsed, välitingimustes kasutatavad gaasivahetuse mõõteriistad, mis tagavad representatiivse andmekogumi taimede fotosünteesi, veekasutuse ja stressiga seotud lenduvate orgaaniliste ühendite (koostöös EMÜga) kohta põllutingimustes. Lisaks gaasivahetustunnuste karakteriseerimisele arendame välja taimede biokeemilise koostise oluliste tunnuste (valgud, vitamiinid, mikrotoitained) mõõtmise ning CRISPR-Cas9 põhiste genoomide editeerimise tehnoloogiate juurutamise kultuurtaimedes. Selleks on vaja taimede kontrollitud tingimustes kasvatamise ruume, kus on võimalik kultuurtaimede (teraviljad, salatid, maitsetaimed) kasvatamine ja jälgimine terve elutsükli vältel.

Koostöös kõigi partnerite ja Eesti ettevõtetega projekteerime ja ehitame põldudele installeeritavad sensorsüsteemid, mis annavad reaalajas informatsiooni taimekoosluste arengust ja seisundist. Eesmärgiks on loodavate seiremastide ja sensorsüsteemide madal omahind ja nende baasilt moodustuv võrgustik, mis võimaldab koguda informatsiooni nii ETKI/EMÜ katsepõldudelt kui ka partnerpõllumeeste põldudelt. Koos lisanduva tarkvaraga, mis kogutud infot analüüsib ja veebipõhisel platvormil jälgitavaks teeb, tähendab see edasiminekut nutika täppispõllumajanduse etappi ning aitab saaki optimeerida täpselt doseeritud väetiste ja taimekaitsevahendite kogustega. See omakorda tähendab keskkonnasõbralikumat majandamist. Loodavatest süsteemidest kogutav informatsioon ühildatakse droonidelt (koostöös Eesti droonitootjatega) ja satelliitidelt saadava informatsiooniga.

Eesti Taimekasvatuse Instituut

Eesti Taimekasvatuse Instituudil on ~400 ha katsepõlde, kus saab uurida taimede kasvu ja arengut Põhja-Euroopa mullastik-klimaatilistes tingimustes. Lepingulise koostöö raames pakub ETKI erinevate põllukultuuride katsetes sortide, taimekaitsevahendite ja väetiste efektiivsuse ning keskkonnamõjude hindamise teenuseid sordiaretuse ja agrokeemia firmadele. Rahvusvahelise koostöö raames osaletakse tera- ja kaunviljade ning heintaimede põldkatsetega fenotüpiseerimisuuringutes ja -koostöövõrgustikes.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi katsepõldudele rajame kontrollitava niiskusrežiimiga katseala, mis hõlmab nii niisutamist kui kaetavat st põuastressiga põlluala. Katseala võimaldab sõeluda Eesti tingimustes sobivamaid sorte ja viia läbi uuringuid nii abiootilise (põud, liigniiskus, külmakindlus) kui biootilise stressi kohta. Lisaks on plaanis koostöös Eesti ettevõtetega arendada mobiilseid mehitamata mõõteplatvorme, millega saab teha mõõtmisi suuremal katsealal.

Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikoolis on välja arendatud tipptasemel metodoloogia taimede stressi hindamiseks ja taimekultuuride kasvunõudluste kirjeldamiseks. Eriti heal tasemel on taimedest lenduvate orgaaniliste ühendite ja stressivastuste vaheliste seoste selgitamine, tekkinud on unikaalne sümbioos tipp- ja rakendusliku teaduse vahel. Toimub intensiivne koostöö Eesti ning välisriikide teadlastega, samuti tihe koostöö praktiseerivate põllumeestega, fokusseerudes kartulihaigustele ning teraviljade saagikusele mahe- ja tavatingimustes.

Eesti Maaülikooli rajame kaasaegse, energiasäästliku kasvuhoone, mis suurendab  märkimisväärselt nii kasvatatavate taimede hulka kui keskkonnatingimuste varieerimise variante ning võimaldab määrata nii liigisiseselt kui ka liikidevaheliselt bioproduktsiooni limiteerivad faktorid. Eesmärk on koostöös Eesti ettevõtetega arendada nullilähedase energiavajadusega kasvuhoone, kus saab läbi viia taimearetustööd. Selline kasvuhoone on energiatõhusa taimekasvatuse näidiseks Eestis. Lisaks soetatakse analüüsiseadmed (lähiinfrapuna spektroskoopial põhinevad) toidu- ja söödataimede seemnete fenotüpiseerimiseks ja kvalitatiivseteks uuringuteks.

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool on spetsialiseerunud taimepatogeenide tuvastamisele  (eelkõige sekveneerimisega NGS) ja kultuurtaimede resistentsusmehhanismide uurimisele. Toimib rahvusvaheline koostöövõrgustik, näiteks osalus Rahvusvahelises Nisu Genoomi Sekveneerimise Konsortsiumis, ning koostöö rühmadega TÜ-st, EMÜ-st ja ETKI-st.

Tallinna Tehnikaülikooli soetame  taimekasvukambreid, samuti täiendame arvutusvõimsust ja tarkvara uue põlvkonna sekveneerimistehnoloogia andmete töötluseks. Taim-patogeen interaktsioonide jälgimiseks raku tasemel seatakse sisse vajaliku konfiguratsiooniga konfokaalmikroskoop, mis teenindab ka TÜ ja EMÜ taimeteadlaste vajadusi rakutasemel uuringuteks.

 

Võta meiega ühendust!

Soovid rohkem infot TAIM kohta? Saada meile kiri.
tartu logo white.png
emu white.png
etki suur parem logo white.png
TalTech_Gradient white.png
Menüü
Kontakt

hannes.kollist@ut.ee

Tel: (+372) 73-74-814

Nooruse 1, Tartu 50411

Estonia